Privacyverklaring ZIPP2GO

ZIPP2GO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In verband met de privacywet is daarom deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens:

ZIPP2GO is gevestigd op
Sloetstraat 175 
6821 CS Arnhem
+31619932867

Website: www.ZIPP2GO.nl /  www.ZIPP2GO.com

E-mailadres: info@ZIPP2GO.nl.

Mevrouw R. Polkamp is ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van ZIPP2GO. Heb je vragen over deze privacyverklaring neem dan contact met haar op via info@ZIPP2GO.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

ZIPP2GO verwerkt persoonsgegevens. Deze gegevens worden met toestemming van de klant verstrekt tijdens het online aanschaffen van een product. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

ZIPP2GO verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens van klanten die jonger zijn dan 16 jaar. Deze gegevens worden aan ons verstrekt met toestemming van de ouder/ verzorger van de klant.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt:

ZIPP2GO verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • ZIPP2GO verwerkt persoonsgegevens met als doel contact op te nemen met de klant via, telefoon, e-mail of per brief, indien dit nodig is om het product te kunnen leveren en/of bij vragen.
 • ZIPP2GO mailt klanten met aanvullende gegevens in de vorm van een nieuwsbrief omtrent events, mededelingen en indien er wijzigingen zijn omtrent producten. Indien de klant hierover niet geïnformeerd wilt worden, wordt het e-mailadres van de mailinglist verwijderd.
 • ZIPP2GO verwerkt persoonsgegevens voor het opstellen en afhandelen van facturen.
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:

ZIPP2GO bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens; Zodra de producten geleverd zijn, worden de persoonsgegevens verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden:

ZIPP2GO verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruikte cookies, of vergelijkbare technieken:

ZIPP2GO gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De klant heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de klant het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ZIPP2GO. De klant kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van de persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar maken via info@ZIPP2GO.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op dit verzoek. ZIPP2GO wijst de klant tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens door ZIPP2GO:

ZIPP2GO neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan. Als de klant het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan men contact opnemen via info@ZIPP2GO.nl. ZIPP2GO heeft de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen:

 • De computer van ZIPP2GO is beveiligd met een wachtwoord.
 • De computer van ZIPP2GO is voorzien van een beveiligingssoftware
 • De computer heeft een passende firewall
 • Het programma waarmee persoonsgegevens bewaard worden is beveiligd met meerdere wachtwoorden.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als de klant ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, dan kan de klant contact opnemen via info@ZIPP2GO.nl. Informatie wordt dan verwijderd.